Náš sponzor

eukanuba.png

Jste zde

Domů

Zápis z VS ze dne 22. 1. 2018 v Ústí nad Labem

Zápis z VS ze dne 22. 1. 2018 v Ústí nad Labem
Přítomni: O. Dolejšová, M. Hohenbergerová, J. Jelínková, P. Kučera, S. Rosenthalová
Hosté: J. Kučerová
 
-          Klubová výstava proběhne dne 18. března v sále KD Lubná u Rakovníka, rozhodčí p. Iréne Hess, která přijala a potvrdila delegaci.
 
-          Výbor schválil finanční příspěvek ve výši 2 500,- Kč na léčení japan china, který se nachází v nadaci Psí štěstí.
 
-          Výbor projednal e-mail p. J. Váňové ze dne 17. 1. 2017, ve kterém avizovala hromadnou  platbu  členských příspěvků za rok 2017 v částce 1 650,- Kč, kterou měla složit hotově dne 26. 12. 2017 do pokladny spolku. Vzhledem k tomu, že platné Stanovy spolku jednoznačně hovoří o tom, že povinností člena spolku je zaplatit členské příspěvky do 31. 12. kalendářního roku, a to na účet spolku, tato podmínka nebyla dodržena. K e-mailu rovněž nebyl doložen doklad o úhradě. E-mail + příloha p. Váňové tvoří nedílnou součást tohoto zápisu. Návrh na usnesení výboru zní: Porušení Stanov spolku, viz čl. Povinnosti člena spolku. S odvoláním na Stanovy spolku čl. Zánik členství pozbyli tito členové členství ve spolku.  Dotyční budou písemně vyrozuměni o zániku členství ve spolku. Částka 1 650,- Kč bude vyplacena hotově z pokladny spolku p. J. Váňové. Zajistí p. Hohenbergerová.
 
-          Hlasování: pro: Dolejšová, Jelínková, Kučera, Rosenthalová, proti: Hohenbergerová, zdržel se : 0
 
-           P. Hohenbergerová předala p. Dolejšové písemné odstoupení z funkce pokladní a člena výboru. P. Hohenbergerová pokladnu předá p. Dolejšové včetně dokladů v co nejkratším termínu. P. Hohenbergerová z jednání výborové schůze odešla.
 
-          Do funkce nového pokladníka spolku byla zvolena p. J.Jelínková.
Hlasování - pro: Dolejšová, Kučera, Rosenthalová, proti: 0, zdržel se: Jelínková
 
-          Výbor spolku bude zatím pracovat ve čtyřčlenném složení do další kooptace člena výboru z řad členské základny. 
 
-          P. Kučera informoval výbor o záležitosti vyplacených cestovních příkazů  p. Váňové, bez vědomí statutárního zástupce spolku a ostatních členů výboru spolku, která se dne 17. 12. 2017 písemně e-mailem dotázala, o jaké doklady se jedná, aby mohla podat vysvětlení. Kopie dokladů jí byly písemně zaslány se žádostí o vysvětlení, dosud bez odezvy.  
 
Dne 22. 1. 2018 zapsala Světlana Rosenthalová
 
Příloha č.1
Příloha č.2