Náš sponzor

eukanuba.png

Jste zde

Domů

Zápis z výborové schůze ze dne 30. 8. 2017 v Litoměřicích

    Zápis z výborové schůze ze dne 30. 8. 2017 v Litoměřicích
 
Přítomni: O. Dolejšová, J. Jelínková,  S. Rosenthalová
Omluveni: M. Hohenbergerová, P. Kučera
Hosté:        J. Kučerová
 
1.       Předsedkyně spolku seznámila výbor spolku s  průběhem soudního jednání žalobce p. J. žalobce p. J.Váňová versus žalovaný J A P A N K L U B z.s. o určení neplatnosti rozhodnutí orgánu spolku, které proběhlo dne 29. 8. 2017. u KS v Plzni. Obě protistrany se dohodly na schůzce dne 5. 10. 2017 v AK právního zástupce spolku. Další jednání bylo nařízeno na 10. 11. 2017 u KS v Plzni.
 
2.        Předsedkyně spolku sdělila výboru spolku, že na žádost DR ČMKU zaslala zápis z náhradní členské schůze včetně prezenční listiny ze dne 18. 12. 2016.
 
3.       Hlasování o přijetí za člena spolku na základě řádně podané přihlášky do spolku a uhrazeného členského příspěvku p. Jiřiny Krsové.
Pro: Dolejšová, Jelínková Rosenthalová, Proti: 0, Zdržel se: 0
P. J. Krsová byla přijata za řádného člena spolku.
 
4.       Hlasování o přijetí za členy spolku na základě řádně podané přihlášky do spolku a uhrazeného členského příspěvku manželů Vondráčkových.
 
5.       Hlasování 1x p. Vondráčková, 1x p. Vondráček
Pro: Dolejšová, Jelínková Rosenthalová, Proti: 0, Zdržel se: 0
P. Vondráčková i p. Vondráček  byli přijati za řádné členy spolku.
 
6.       J A P A N K L U B z.s. a KCHSK z.s. uzavřel dohodu o zapůjčení multifunkční tiskárny.
 
7.       KCHSK z.s. se zavazuje uhradit v plné výši zakoupení nového velkokapacitního toneru oproti řádně vystavené faktuře ve výši 2 806,- Kč vč. 21% DPH.
 
8.       Zisk, po odečtení nákladů z krajské výstavy byl předběžně vykalkulován na 63 000,-Kč. Přesné číslo bude zveřejněno při příštím zasedání výboru spolku, kde budou zúčastněni všichni členové výboru.
 
9.       Předsedkyně spolku seznámila výbor se skutečností, že spolek byl 2x vyzván FÚ Karlovy Vary 
k zaplacení penále z důvodu opožděného podání přiznání srážkové daně ze závislé činnosti. Za včasné podání zodpovídala p. Hohenbergerová.
 
10.   Výbor spolku jednohlasně odsouhlasil poskytnutí provozní zálohy pro předsedkyni spolku ve výši 5 000,- Kč, která bude každoročně zúčtována nejpozději vždy do 31. 12. příslušného účetního období.
 
11.   Výbor spolku projednal předběžné datum konání členské schůze mimo rámec klubové výstavy v roce 2017, včetně návrhu úpravy Stanov spolku. Návrhy úprav Stanov spolku budou rozeslány e-mailem všem členům výboru a členům spolku k vyjádření a návrhům. Termín pro vyjádření a nové návrhy byl stanoven ve lhůtě 10 dnů. 
 
12.   Předsedkyně spolku výbor seznámila a dala k nahlédnutí hodnocení hlavního rozhodčího p. M. Václavíka o průběhu krajské výstavy v Martiněvsi, které bude přílohou tohoto zápisu. 
 
 
Zapsala : S. Rosenthalová dne 30. 8. 2017 v Litoměřicích