Náš sponzor

eukanuba.png

Jste zde

Domů

ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE JAPAN KLUBU DNE 21.LISTOPADU 2009

ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE JAPAN KLUBU DNE 21.LISTOPADU 2009
 
Přítomno 35 členů
 
      
Všechny přítomné přivítal a členskou schůzi vedl pan Jan Hohenberger
 
 1/    Program schůze zahájila volba návrhové komise ve složení p. I. Korbelová, H. Janíčková a K. Kočová
     -  návrhová komise byla jednohlasně schválena
2/     Zprávu o činnosti výboru klubu přednesla p. O. Dolejšová
3/     Zprávu o hospodaření klubu za rok 2008 přednesla p. M. Hohenbergerová.
4/     Zprávu o chovu japanů v našem klubu podala hlavní poradkyně chovu p. O. Dolejšová
5/     O výstavách v roce 2008 a částečně v roce 2009 pohovořila        
        p. Rosenthalová.
6/     P. S. Rosenthalová znovu vysvětlila přítomným důvody, které vedly kárnou komisi k řešení a rozhodnutí při hrubém porušení pravidel chovu u    p. Pražákové
7/      P. J. Váňová, jednatelka klubu hovořila o členské základně. Ke dni 21. listopadu 2009 má klub 73 aktivních členů, zároveň přivítala nové členy klubu p. Váňu, p. Benešovou, p. Foldešovou a p. Kubíčkovou
8/      P. O. Dolejšová navrhla čl. schůzi doplnění, změnu a úpravu
klubových  poplatků, které výbor klubu projednal, odsouhlasil a nyní předkládá členské schůzi ke schválení:
- ponechat čl. příspěvky ve stejné výši u
  stávajícího člena                                          300,- Kč
  nový člen                                                      300,-  a 50,- Kč zápisné
  rodinní příslušníci                                         150,- Kč /bez tiskovin/
  poplatek za zapsání štěněte do PK             á 75,- Kč
- změnu způsobu úhrady za použití krycího listu, tento poplatek bude ve výši 300,- Kč a bude jej hradit majitel feny, pokud fena zabřezne spolu s platbou za zapsaná štěňata. Tato úprava je z toho důvodu, že někteří majitelé fen používají ke krytí psa z jiného klubu, příp. ze zahraničí a neuhradili nebo se nedohodli s majitelem psa o úhradě poplatku. Je na dohodě obou stran jak se o poplatek rozdělí. Potvrzení o úhradě je možné zaslat až s přihláškou k zápisu štěňat.
 - čl. schůze tento bod schválila
9/    Projednání návrhu p. Rubášové: povinné vyšetření patel, srdce a očí.
Hlavní poradkyně chovu p. Dolejšová vysvětlila jednoznačné stanovisko výboru klubu, které se ztotožňuje s došlými anketními lístky od členů a chovatelů klubu. Vyšetření ano, ale na základě dobrovolnosti. Chovatelé, kteří si nechají vyšetření provést a dodají HPCH potvrzení, budou čtvrtletně zveřejňováni v klubovém periodiku a na našich klubových webových stránkách.
- čl. schůze nesouhlasí s návrhem p. Rubášové o povinném vyšetření patel, srdce a očí
 
10/    Diskuze
P. Rubášová se znovu vrátila k povinnému vyšetření s dotazem jak tuto situaci hodnotí poradci chovu. P. Janíčková i Dolejšová odpověděly, že jsou pro vyšetření, ale dobrovolné, záleží na chovateli
P. Šibravová hovořila o své zkušenosti u veterináře, kdy stačí palpační vyšetření
P. Brichcínová požádala o uveřejnění oprávněných veterinářů na našich stránkách
P. Frančeová požaduje uveřejnění zápisu čl. schůze ze dne 20.10.2007, který byl zveřejněn ve Zpravodaji upravené a odsouhlasené na ČS dne 201. 10. 2007 Stanovy klubu spolu s průvodním dopisem na  MV prostřednictvím  oficiálních webových stránek našeho klubu.
 
sjednocení bonitačních kódů pro oba kluby chovající Japany
vysvětlení  rozdělení funkcí výboru klubu
zveřejnění zprávy revizní komise za rok 2008, 2009
nesouhlasí s funkcí čestného člena výboru, která není ve Stanovách klubu.
 
K otázkám se vyjádřili:
p. Hohenberger o funkcích ve výboru rozhoduje zvolený výbor. Výbor nadále zůstává pětičlenný tak, jak nám ukládají Stanovy. Čestná funkce člena výboru, který nemá hlasovací právo a nečiní žádná zásadní rozhodnutí týkající se chodu klubu a nebyl volen členskou schůzí, byla nabídnuta paní Haně Brejníkové jako poděkování a vyjádření naší úcty k ní. Všichni si této dámy velice vážíme, máme ji rádi, je to zakládající členka našeho klubu, která vykonávala řadu let zcela nezištně náročnou funkci ve výboru. Doufáme, že i nadále budeme čerpat z jejích zkušeností jak chovatelských tak lidských.Věříme, že se s tímto rozhodnutím ztotožňuje i převážná část čl. základny – po vysvětlení nebyly námitky ze strany dalších zúčastněných členů klubu
 
Stejné bonitační kódy - vysvětlila pí. Dolejšová ve zprávě poradce chovu a bylo již před vzneseným požadavkem vyřízeno
 
Práci revizní komise osvětlila p. M. Hohenbergerová - i přes několik výzev se revizní komise nebyla schopna sejít a tudíž neprovedla kontrolu hospodaření klubu. I z těchto důvodů bude nyní pracovat nová revizní komise, která provede kontrolu do konce března 2010.
 
Pí. Frančeová písemně požádá o tuto kontrolu
 
Pí. Rubášová chtěla vědět z jakých prostředků bude hrazen požadavek pí. Pražákové, která podala u soudu žádost o finanční náhradu.
Vysvětlení podala pí. K. Kočová - soud se ještě touto žádostí nezabýval. Znovu upozorňujeme, že plné znění žaloby na Japan klub a naše vyjádření k ní je dostupné na našich webových stránkách, bude zveřejněno ve Zpravodaji č. 3/2009. Nikdy jsme tuto kauzu netajili, naopak jsme zveřejnili jak kárné řízení i rozhodnutí kárné komise včetně korespondence s ČMKU. Tato záležitost byla předána právnímu zástupci klubu, který jedná jménem Japan klubu. O výsledném rozhodnutí soudu a jeho pravomocném nabytí budete samozřejmě informováni.
 
P. Rubášová navrhla zrušení kontrol vrhu poradci chovu.
Vyjádřila se p. O. Dolejšová: Náš klub má chov řízený a z toho vyplývá i povinnost přejímek vrhu zkušenými poradci chovu. Tato povinnost je zakotvena ve Stanovách našeho Klubu a převážná část našich členů s touto praxí souhlasí – nebyly zásadní námitky ani ze strany přítomných členů na členské schůzi.
 
Členské schůzi byla představena p. Dana Horová - nová správkyně našich webových stránek. P. Horová seznámila přítomné s novou koncepcí stránek, vzdala se veškerých autorských práv webmastera a o to samé požádala i ostatní členy klubu. Stránky budou provozovány tak, aby si každý mohl stáhnout a vytisknout všechno co ho zajímá a co potřebuje.
 
11/      Schválení usnesení členské schůze:
 
Usnesení
 
 
Členské schůze Japan Klubu konané dne 21. listopadu 2009 v Praze 13-Stodůlkách, K Vidouli 727
 
Členská schůze   s c h v a l u j e
 
1.  zprávy o činnosti výboru klubu za období od poslední členské schůze Japan klubu
a.  zprávu předsedkyně klubu
b) zprávu jednatelky
c) zprávu hospodářky
d)  zpráva hlavní poradkyně chovu
e) zpráva tiskového referenta
f)  zprávu výstavní referentky
g  zprávu kárné komise
 
2.  zprávu o hospodaření klubu za období od 1.1.2008 do 31.12.2008
3.  aktualizaci členských příspěvků takto:
    stávající člen                        300,-Kč/rok
    nový člen                            300,-Kč/rok + 50,-Kč zápisné
    rodinný příslušník člena    150,-Kč/rok bez tiskovin
    poplatek za zapsané štěně v PK   á 75,-Kč
    poplatek za použití krycího listu        300,-Kč.
   Poplatek hradí majitel feny pokud fena zabřezne spolu s         poplatkem za zapsaná štěňata. Přijato s účinností od 1. ledna 2010
4. přijetí za člena klubu: přijati všichni navržení dle návrhu jednatelky klubu.
 
 
 
Členská schůze  u k l á d á
 
1.  kontrolní a revizní komisi Japan klubu provést revizi hospodaření za období od 1.1.2008 do 31.12.2009 v termínu do 31.3.2010. Zpráva bude uveřejněna ve Zpravodaji klubu a na webových stránkách
2.  otisknout na webových stránkách fotokopii platných Stanov JK spolu s průvodním dopisem na Min. vnitra.
 
Členská schůze  n e s o u h l a s í
 
s návrhem pí. Rubášové na povinné vyšetření patel, srdce a očí.     hlasování: 1x pro p. Rubášová
                                                                                                                                  ostatní proti
 
V Praze dne 21. listopadu 2009
 
Usnesení bylo přijato                      33 členy klubu
                proti                        1 člen pí. Frančeová
                zdržel se hlasování         1 člen pí. Rubášová
 
 
Předsedkyně klubu pí. Olga Dolejšová ukončila členskou schůzi, poděkovala pí. Haně Brejníkové za dlouhá léta práce pro Japan klub a pí. Evě Frančeové za práci webmastera.
 
zapsala: Jana Váňová
21. listopadu 2009