Náš sponzor

eukanuba.png

Jste zde

Domů

Zápis ze členské schůze JK dne 18.prosince 2014

Zápis ze členské schůze JK dne 18.prosince 2014
 
Členská schůze byla svolána podle Stanov klubu. Přítomné uvítal a schůzi zahájil p. Hohenberger. Program schůze byl přítomnými odsouhlasen:
1/ volba návrhové komise ve složení: S. Rosenthalová
                                                                     J. Jelínková
                                                                     J. Váňová
2/ zprávu o činnosti klubu v roce 2014 předložila p. Dolejšová – podrobná zpráva bude přílohou zápisu, z nejdůležitějších bodů:
-          Do 11.1.2015 klub předloží návrh na zástupce na jednání Valné hromady /zajistí p. Dolejšová/
-          Znovu bylo zdůrazněno, že výbor nebude řešit spory mezi členy klubu, pokud se nebude jednat o porušení zákona
-          Proběhly celkem čtyři výstavy /speciální, krajská, společná s klubem kingů při Evropské výstavě v Brně a podzimní klubová/
3/ zprávu o hospodaření klubu k 30.listopadu 2014 přednesla p. Hohenbergerová: v roce 2014 jsme hospodařili s mírným ziskem 13 527,- Kč. Celkem za kalendářní rok 2014, k datu schůze, byly výnosy ve výši 99 137,- Kč, náklady ve výši 85 607,- Kč.
Příjmy klubu jsou složeny z členských příspěvků,  výstavních poplatků, bonitací, krycích listů, poplatků za štěňata, dotací ČMKÚ, úroky banky. Náklady jsou běžná režie, platby rozhodčím, cestovné a ubytování rozhodčích, webové stránky,  poplatky bance, ceny, diplomy, katalogy, pronájem sálu, poháry atd. Podrobný rozpis příjmů a nákladů je k dispozici.
4/ zpráva o výstavách 2014 a vize 2015: p. Rosenthalová – podrobná zpráva bude přílohou zápisu, z nejdůležitějších bodů:
-          Na krajskou výstavu 2015 bude otevřen zvláštní účet u FIO banky,
-          V roce 2014 byla nižší účast na výstavách, celorepublikový trend
-          V roce 2015 se budeme snažit nadále udržet kvalitu výstav – propagace plemene a klubu
-          Data výstav: 18.4.2015 klubová, český rozhodčí
-                                  13.6.2015 krajská + speciální pro kluby Japan a ICO
-                                   8.11.2015 klubová s anglickým rozhodčím
5/  zpráva hlavní poradkyně chovu. Zpráva bude přílohou zápisu.
6/  zpráva p. Hohenbergera o novince „Ročenka 2013“, zrušení vydávání Zpravodaje klubu bylo schváleno člensku schůzí v roce 2013. Zároveň bylo odsouhlaseno vydávání Ročenky klubu. Protože v průběhu roku nikdo ze členů nepodal jediný návrh, příspěvek nebo článek, byly použity pro naši první ročenku pouze výsledky výstav, přenesené zprávy z našich webových stránek pro ty členy, kteří nemají přístup k NETU. Za rok 2014 by měla být zpracována ročenka do data klubové výstavy v dubnu 2015.
7/ zpráva jednatelky klubu p. Vaňové o členské základně. Ke dni konání členské schůze je 55 řádných členů, 4 rodinní příslušníci a 2 čestní členové. To jsou členi, kteří mají zaplaceny členské poplatky. Pro příští období je třeba zaplatit členský příspěvek do 31.prosince, v červenci  vyzveme upomínkou neplatiče. Pokud ani v tomto termínu nedojde k vyrovnání dluhu, budeme se muset s takovými lidmi rozloučit. Je třeba vyplňovat řádně přihlášky nových členů, chybí adresy, telef. spojení atd. V roce 2015 bude členské schůzi předložen nový návrh Stanov klubu, které vyžaduje zákon. Znovu bylo zdůrazněno nezasahování výboru a klubu do sporů mezi členy.
8/ zpráva revizní a kontrolní komise klubu – p. Jelínková provedla společně s p. Kudrnovou revizi a kontrolu klubového účetnictví. Byly nalezeny drobné nedostatky např. není zcela provedena přefakturace mezi kluby – společné výstavy- bude provedeno, ještě není uzavřeno, doplnění dokladů – navazuje na přefakturaci, doplnění několika podpisů na účetních dokladech. Zodpovídá p. Hohenbergerová.
Komise naopak vyzdvihla bezvadně a přehledně vedené účetnictví, od letošního roku je vedeno v účetním programu.
9/ diskuze:
Kritika členů našich webových stránek – jsou nezajímavé, šedé, nudné, neupoutají. Chybí fotografie z výstav ve fotogalerii, výsledky výstav v archivu. Bude projednáno s p. Daňhovou – p. Rosenthalová.
10/  USNESENÍ:
Členská schůze schvaluje: návrhovou komisi ve složení S. Rosenthalová, J. Jelínková, J. Váňová
Členská schůze schvaluje rozesílání klubové korespondence elektronickou cestou
Členská schůze bere na vědomí: zprávu o činnosti klubu za rok 2014
                                                           Zprávu o hospodaření klubu k datu schůze
                                                           Zprávu o výstavách v roce 2014 a vizi 2015
                                                           Zprávu hlavní poradkyně klubu
                                                           Zprávu tiskového referenta o Ročence 2013
                                                           Zprávu o členské základně k datu schůze
                                                           Zprávu revizní a kontrolní komise
Členská schůze ukládá: odstranit zjištěné nedostatky v účetnictví, termín: 31.12.2014, p. Hohenbergerová
                                             Zpracovat Ročenku 2014, termín: 30.4.2015, p. Hohenberger
 
Přílohami zápisu jsou: prezenční listina
                                          Zprávy p. Dolejšové a Rosenthalové
 
 
Zapsala: Jana Váňová