Náš sponzor

eukanuba.png

Jste zde

Domů

Zápis ze schůze výboru Japan klubu dne 13. ledna 2010 v Litoměřicích

Zápis ze schůze výboru Japan klubu dne 13. ledna 2010 v Litoměřicích
 
 
Přítomni: O.Dolejšová, S.Rosenthalová, M.Hohenbergerová, J.Hohenberger, J.Váňová
 
host: H.Brejníková
 
 
1/  Výbor klubu se na své schůzce zabýval dopisem E.Frančeové ze dne 29.12.2009.
- ke stížnosti na jednání členů výboru "kdy ani jeden neodpověděl na dopis..." a napadení, že se jedná o aroganci vůči řadovým členům: na vaše dotazy postupně a písemně odpověděli prostřednictvím klubových webových stránek: Výbor klubu, J. Hohenberger, O.Dolejšová. Výbor  odpovědi považuje za dostatečné. Některé otázky byly již zodpovězeny a vysvětleny na ČS dne 21. 11. 2009
- k "velmi povrchnímu přístupu k informacím" - zápis z členské schůze dne 21.11.2009. Požadavky byly na schůzi schváleny, dány do usnesení, a to bylo schváleno členskou schůzí 33ti hlasy přítomných členů!
- přílohy ke zprávám členů výboru - zprávy funcionářů výboru byly na členské schůzi předneseny a schváleny v rámci usnesení. Na požádání jsou k nahlédnutí u výboru klubu.Nebudou uveřejňovány na našich stránkách, protože se jedná o interní informace klubu jen pro jeho členy.
- připomínka o "nepřesných a zkreslených informacích" z průběhu schůze, je nekonkrétní a výbor ji jako takovou nedokáže řešit.
- zpráva o chovu japanů v Japan klubu bude k dispozici na členské schůzi v únoru 2010. Zrovna tak i zpráva o hospodaření klubu za rok 2008 a 2009. K datu vašeho dopisu nebyl ukončen rok!
- k bodu 1/ vaší stížnosti na "neúplné a zavádějící informace...", které jste vznesla již na čl. schůzi, čl. schůze to řešila dne 21.11.2009 a uložila kontrolní a revizní komisi JK provést kontrolu za období 2008 a 2009 ve vámi doporučeném termínu /je obsahem usnesení ze schůze/.Vaše návrhy předáme kontrolní a revizní komisi. Je nutné si uvědomit, že za neprovedené kontroly 2008 nenese odpovědnost stávající KRK, ale členky předchozího složení KRK.
- k bodu 2/ "prošetření některých rozhodnutí výboru JK..." - tento požadavek není v kompetenci výboru.Vaše požadavky budou postoupeny kontrolní a revizní komisi.
- k bodu 3/ "kontrola bonitač. karet a kódu" - tento požadavek rovněž předáme kontrolní a revizní komisi. Bonitační kódy byly vysvětleny jak na čl. schůzi 21.11.2009, tak i na web. stránkách O.Dolejšovou. O barvách japanchinů podá vysvětlení O.Dolejšová na únorové schůzi.
- k bodu 4/ "úprava pravidel chovu japanů..." kontroly vrhu jsou dány našimi Stanovami čl. II.! Opět -tato otázka byla byla projednána čl. schůzí dne 21.11.2009. Členská schůze nevznesla námitky k provádění kontrol vrhů.Pokud chceme garantovat kvalitu chovu, musí být samozřejmě povinnost kontroly!
- k vašemu dotazu na poradce chovu p. Mičulku - do dnešního dne p. Mičulka nepožádal o uvolnění z funkce poradce chovu, proto je stále v této funkci uváděn a právem!Připomínáme, že práce poradce chovu, jak z názvu vyplývá, nespočívá pouze v kontrole vrhu, ale hlavně v poradenské činnosti!
- k "pravidlům kontroly štěňat" výbor klubu považuje způsob prováděných kontrol za dostatečný a vyhovující.
- k "kdo provádí kontroly vrhu u O.Dolejšové a H.Janíčkové". Vrhy u O.Dolejšové provádí p. Nekola - akreditovaný rozhodčí pro naše plemeno u H.Janíčkové provádí kontroly O.Dolejšová plus veterinární lékař jako nadstandard. P. O. Dolejšová se ohradila proti vašemu nařčení "osobně mi sdělila, že nebyla na kontrolách všech vrhů u p.Janíčkové..." Podle jejího sdělení nikdy nikomu, ani vám, neřekla, že její kontroly provádí veterinář!
- úprava ceníku za služby poradce chovu.Částka 6,-/ za ujetý kilometr při kontrolách je v souladu se sazbou ČMKU pro rozhodčí a funkcionáře a odpovídá průměrným nákladům dle vyhlášky o cestovních náhradách. V současné době klub jedná s ICO o vzájemné možnosti využití poradců chovu.Tím se zkrátí dojezdové vzdálenosti poradců.Z tohoto důvodu zatím výbor neuvažuje o změně sazebníku náhrad.
- smlouva s ČMKU - jediná smlouva našeho klubu uzavřená s ČMKU se týká vydávání průkazu původu.
 
Zápis ze schůze výboru ze dne 13. ledna 2010 bude zaslán jako vysvětlující dopis p.Frančeové - doporučeně! A jako informace pro členy našeho klubu bude zveřejněn na našich oficiálních stránkách.
 
2/  Na výbor klubu se obrátila s dvěma návrhy p. I. Korbelová.Rovněž její podněty byly projednány výborem dne 13.1.2010 takto:
 
k bodu 1/ "veškeré návrhy, stížnosti, připomínky zasílat písemně klasickou doporučenou poštou na adresu předsedy nebo jednatele klubu JK" - výbor souhlasí a považuje návrh p.Korbelové za podnětný a důležitý.Na únorové čl. schůzi bude základna s tímto faktem seznámena.
 
k bodu 2/ tento návrh nemůže řešit výbor klubu, nespadá to do jeho kompetence.Samozřejmě, že váš návrh předáme kontrolní a revizní komisi k projednání.
 
3/  Výbor klubu vyzývá kontrolní a revizní komisi k provedení kontroly činnosti klubu.
 
4/  Zápisy z jednání výboru klubu, pokud nebudou nezbytné pro informaci členů, nebudou na web stránkách zveřejňovány - jedná se o interní záležitosti našeho klubu. Samozřejmě budete informováni o všech projednávaných záležitostech na stránkách našeho Zpravodaje a na členských schůzích.
 
zapsala:Jana Váňová
13. ledna 2010
 

  1. Příloha č.1 - p.Korbelová
  2. Příloha č.2 - p.Korbelová