Náš sponzor

eukanuba.png

Jste zde

Domů

Zápis z členské schůze 04.07.2015

Zápis z členské schůze
Členská schůze Japan klubu, konaná dne 4.7.2015 v Budyni nad Ohří
 
Členská schůze byla řádně svolána písemnou pozvánkou dne 29.5.2015.
Členskou schůzi zahájil p. Hohenberger a předložil program schůze ke schválení – schváleno.
Do návrhové komise byli navrženi: Jaroslav Kudrna, Zdena Pácalová, Jaroslava Stojanovičová – schváleno.
1/ Předsedkyně klubu p. Dolejšová seznámila přítomné členy s činností klubu za období mezi členskými schůzemi.
2/ Ekonomka klubu p. Hohenbergerová předložila členům zprávu o hospodaření klubu za rok 2014. Zpráva je přílohou tohoto zápisu.
3/ Výstavní referentka p. Rosenthalová zhodnotila výstavy pořádané Japan klubem v roce 2014 a seznámila přítomné s připravovanými výstavami v roce 2015 a 2016.
4/ Hlavní poradce chovu p. Dolejšová předložila zprávu za rok 2014. Zpráva je přílohou tohoto zápisu.
5/   O členské základně hovořila p. Váňová, jednatelka klubu. K dnešnímu dni je v klubu celkem 38 platných členů, z toho jsou 4 rodinní příslušníci a 2 čestní členové.
6/   O práci kontrolní komise hovořila p. Kudrnová, předsedkyně komise. V roce 2014 byla provedena fyzická kontrola účetnictví – bez vážného nálezu. V roce 2014 se na kontrolní komisi se stížností neobrátil žádný člen.
Dalším bodem členské schůze bylo schválení nových stanov spolku.
Všichni členové klubu obdrželi s předstihem návrh nových stanov. V daném termínu se k návrhu vyjádřily dvě členky, jejich připomínky výbor řešil.
S novými stanovami přítomné ještě jednou seznámila jednatelka klubu p. Váňová, odpověděla na dotazy a vysvětlila nejasnosti. Členská schůze stanovy schválila.
P. Kudrna navrhl nového člena výboru p. Janu Jelínkovou za odcházejícího p. Hohenbergera – schváleno.
Výbor klubu i za všechny přítomné poděkoval p. Hohenbergerovi za dosavadní platnou práci ve výboru a doufá, že i nadále můžeme s pomocí, radou a zkušenostmi p. Hohenbergera počítat. Děkujeme.
P. Kudrna navrhl doplnění kontrolní komise o nové členy – p. Miroslava Pácala a sl. Ivanu Maternovou – schváleno.
V diskuzi vystoupila p. Maternová st., která hovořila k výstavám – není možné, aby jeden pes byl vystavován pod různými majiteli. Členská schůze její návrh podpořila a řešení zahrnula do usnesení.
 
 
Návrh usnesení
1/ Členská schůze bere na vědomí:                                                                     
a/ zprávu o činnosti klubu za rok 2014,
b/ zprávu ekonoma o hospodaření klubu v roce 2014,
c/ zprávu o výstavách klubu v roce 2014,
d/ zprávu hlavní poradkyně chovu,
e/ zprávu o stavu členské základny ke dni 4.7.2015,
f/ zprávu kontrolní a revizní komise za rok 2014,
 
2/ Členská schůze schvaluje:
a/ návrhovou komisi ve složení: Jaroslav Kudrna, Zdena Pácalová, Jaroslava Stojanovičová,
b/ plán výstav Japan klubu na rok 2015,
c/ změnu stanov JAPAN KLUBU podle zákona 89/2012Sb.,
d/ výbor Japan Klubu na období 2015-2020 ve složení: Olga Dolejšová, Jana Jelínková, Miroslava  Hohenbergerová, Světlana Rosenthalová, Jana Váňová,
e/ kontrolní komisi na období 2015-2020 ve složení: Vanda Kudrnová, Miroslav Pácal, Ivana Maternová ml.,
f/  právo členů výboru spolku a pořadatelů na výstavách pořádaných spolkem vystavovat chované jedince v jejich majetku,
 
3/ Členská schůze ukládá:
a/ předložit nově schválené stanovy spolku JK k registraci a zápisu do rejstříku Ministerstva spravedlnosti ČR – zodpovídá předseda JK.
zapsala: Jana Váňová
zápis ověřila: Vanda Kudrnová
4. července 2015, v Budyni nad Ohří