Náš sponzor

eukanuba.png

Jste zde

Domů

Písemné připomínky

V rámci jednání výboru JAPANKLUB z.s. na schůzi konané dne 27.11.2017 byly osobně projednány písemné připomínky pana Jana Hohenbergera k pozvánce na členskou schůzi spolku, přičemž pan Hohenberger byl tomuto jednání osobně přítomen.
K jednotlivým připomínkám bylo podáno členy výboru Spolku následující vysvětlení:
 
1)      Pan Hohenberger rozporoval že členskou schůzi svolává předsedkyně Spolku namísto výboru Spolku podle článku IV. platných stanov. K tomuto bylo vysvětleno, že ve stávajících stanovách je duplicita a schůzi může svolávat jak výbor, tak předseda Spolku. S tímto vysvětlením p.Hohenberger souhlasil.
2)      Pan Hohenberger upozornil, že v programu členské schůze chybí bod Zpráva o činnosti výboru Spolku. Výbor k tomuto bodu hájí stanovisko, že zpráva o činnosti výboru bude součástí zprávy předsedy Spolku a činnost výboru je pro členy navíc zdokumentována jednotlivými zápisy z jednání výboru Spolku, které jsou uveřejněny na oficiálních webových stránkách Spolku. S tímto vysvětlením pan Hohenberger nesouhlasil.
3)      Dále byl upřesněn bod 5. pozvánky, a to v tom, že mezi zprávami funkcionářů Spolku není vyžadována zpráva pokladníka Spolku, ale pouze zpráva ekonoma Spolku o hospodářské činnosti.
4)      Pan Hohenberger požadoval vysvětlení k bodu 3. pozvánky – schválení opatření ke klidnému průběhu členské schůze. K tomuto podal výbor následující stanovisko: Vzhledem k tomu, že Spolek doposud nemá schválený platný jednací řád členské schůze, který by stanovil přesná pravidla pro jednání členské schůze, a to zejména dodržování stanoveného pořadu, dání prostoru všem členům k vyjádření jejich názorů a postojů bez excesivního chování jiných členů (přerušování řečníka v projevu, vstupování do jednání a diskuse bez toho, aniž by dotyčný dostal slovo, vulgární projevy vůči jiným členům, urážky hraničící s pácháním přestupku atp.). Vzhledem k tomu, že v minulosti již k takovémuto chování na členské schůzi došlo, považuje výbor za nutné dát takovýto návrh, který byl součástí pozvánky na členskou schůzi k projednání a případnému schválení v bodě 3. v programu členské schůze. Toto opatření v žádném případě neupírá prostor členům klubu svobodně se vyjádřit k jakémukoliv projednávanému bodu, zúčastnit se diskuse a hlasování.            K tomuto pan Hohenberger podotkl, že tento bod měl být na pozvánce lépe a více upřesněn tak, aby si jej členové mohli jednoznačně vysvětlit bez nejasností a pozvánka by proto měla být předělána. Toto však z časových důvodů nelze.
5)      Pan Hohenberger upozornil, že v návrhu na opatření ke klidnému průběhu členské schůze je uvedeno v rozporu se stanovami, že předsedající členské schůze může členskou schůzi rozpustit a nařídit konání náhradní ČS v případě že člen vyloučený z jednání ČS pro opakované porušení opatření odmítne členskou schůzi opustit. K tomuto musí výbor bohužel konstatovat, že se jedná o poněkud nešťastnou formulaci v návrhu na opatření, kdy byla myšlena situace, kdy by z důvodu nepřístojného chování některých členů a nerespektování předsedajícího schůze nebylo možno konstruktivně pokračovat v jednání a nebylo by možno transparentně hlasovat. S tímto vysvětlením pan Hohenberger nesouhlasil a požaduje změnu na pozvánce.
6)      Pan Hohenberger upozornil že na pozvánce je uvedeno, že diskusní příspěvky musí být podány předem písemně. K tomuto výbor zaujímá stanovisko, že se jedná o chybné pochopení textu na pozvánce. Jakékoliv diskusní příspěvky v žádném případě nemusí nikdo podávat v písemné formě. V tomto bodě bylo myšleno že pokud některý z členů trvá na zaznamenání svého diskusního příspěvku v celé podobě, tj. slovo od slova v zápise z jednání ČS měl by tento příspěvek předat zapisovateli v písemné podobě. Takovéto vysvětlení bude podáno i členské schůzi při schvalování programu.
7)      Pan Hohenberger upozornil výbor na neaktuální organizační řád. S tímto výbor souhlasí, bere na vědomí a zajistí jeho aktualizaci na webových stránkách klubu.
 
 
V Děčíně, dne 27.11.2017, zápis provedl Petr Kučera