Náš sponzor

eukanuba.png

Jste zde

Domů » Chov

Oznámení hlavního poradce chovu

Vážení chovatelé, členové spolku  J A P A N  K L  U B  z.s.
S účinností od 1. listopadu 2016 dochází ke změně ve vydávání a zpracování klubové, chovatelské agendy.  Změna se dotýká způsobu vydávání krycich listů a doprovodné dokumentace k zápisu štěňat do PK ČMKU.
 
Postup „Jak na chov“ je popsán níže:
Chovatel, člen J A P A N K L U B  z.s.  (dále jen člen JK)  si na webových stránkách klubu, v sekci Klub - tiskopisy ke stažení, stáhne a vytiskne formulář krycího listu (dále KL) ve dvou kopiích společně s dalšími tiskopisy - Hlášení vrhu, Žádanka o zápisová čísla a Přihláška k zápisu štěňat. Platnost KL  pro členy JK není časově omezena.
Doporučujeme si před krytím dohodnout podmínky krytí s majitelem  krycího pejska (dále KP), a to nejlépe písemnou formou např. kolik Kč za zapsané a odchované štěně, splatnost krycího poplatku, např. v 8. týdnu věku štěňat, případně po prodeji štěňat nebo výběrem jednoho štěňátka z vrhu majitelem krycího psa. Vhodné je také si předem zjistit, zda vybraný pejsek již kryl apod. Tímto opatřením se do budoucna vyvarujete mnohým dohadům a problémům.
Před krytím si majitel chovného krycího psa ověří na originálu průkazu původu fenky, zda  je chovná a zda není starší 8 let. Stejně tak, ještě před krytím, si majitel fenky ověří na originálu průkazu původu pejska, zda je chovný a řádně zapsaný v plemenných knihách FCI.
Krytí zahraničním psem je samozřejmě možné. Podmínkou je, že  v zemi majitele krycího psa však musí být pes chovný - splňovat podmínky chovnosti danné země, v které pejsek trvale žije, které  je nutno doložit ke kopii průkazu původu pejska, a to písemným potvrzením partnerské kynologické organizace (Plemennou knihou) tohoto státu. Poradce chovu doloží tyto dokumenty k vrhu.
Po úspěšném krytí, majitelé chovné feny a chovného krycího psa přesně a čitelně vyplní  Krycí list (KL č. 1 a č. 2), včetně data krytí, přesné adresy, směrovacího čísla, telefonu, e-mailu a předpokládaného data vrhu a podepíší oba krycí list č. 1 a č. 2,  Krytí zapíše majitel krycího chovného psa i do knihy krytí. Chovatel (majitel chovné feny) si vyžádá a majitel chovného krycího psa poskytne veškeré údaje k chovnému krycímu psu potřebné k vyplnění  přihlášky k zápisu štěňat (dále PkZŠ) a dokladu odchovů fenky.
Při opakovaném krytí se doplní do krycího listu další datum krytí.
Krycí list (KL) č. 1 (originál.) zůstává chovateli (majiteli chovné feny)a krycí list (KL) č. 2  zašle do 5 dnů po posledním krytí majitel chovného krycího psa (člen JK) hlavnímu poradci chovu (HPCH), buď doporučenou poštou nebo v barvě čitelný scan  HPCH na jeho korespondenční adresu nebo e-mailovou adresu.
V případě, že chovatel kryje v zahraničí nebo u člena jiného klubu, případně u nečlena klubu, zašle chovatel (majitel chovné feny) sám ve stejném termínu (do 5. dnů od krytí) krycí list (KL) č. 2  HPCH. Od majitele chovného krycího psa si vyžádá kopii průkazu původu (PP) v zahraničí, případně další doklady o chovnosti psa v zemi majitele či kompletní kopii PP s vyznačením chovnosti.  Pokud byl pejsek zařazen do chovu mimo Japan klub taktéž tyto doklady zašle  společně s krycím listem (KL) č. 2 HPCH.
Po narození štěňat (do 5 dnů !!!), zašle chovatel (majitel chovné feny) Hlášení vrhu a  krycí list (KL) č. 1, s doplněnými údaji (datum vrhu, počet a pohlaví štěňat, barva) HPCH. Společně s Hlášením vrhu a KL č. 1 zašle chovatel HPCH  i řádně vyplněnou  žádanku o zápisová čísla (dále ŽoZČ) - adresa, chovatelská stanice, datum narození štěňat,  rodiče štěňat, včetně jejich zápisových čísel v plemenné knize, jména štěňat (dle abecedy, např. 1. vrh „A“ atd., nejdřív psi a poté fenky, pokud možno nezaměnitelná jména  a chronologicky dle abecedy, např. (Albert, Akino. Azzaro)
Datum vrhu, počet, barvu a pohlaví štěňat, sdělí majitel chovné feny ve stejném termínu po porodu i majiteli chovného krycího psa, a to písemně (e-mailem) nebo doporučeným dopisem, pokud se nedohodli předem jinak.
Do 4. týdne věku štěňat zašle HPCH  klubem potvrzenou žádost o zápisová čísla (ŽoZČ) s vyznačenými  zápisovými čísly chovateli na jeho korespondenční nebo e-mailovou adresu.
Chovatel, po obdržení žádosti o zápisová čísla (ŽoZČ) s přidělenými zápisovými čísly, cca po 6. týdnu stáří štěňat, kontaktuje HPCH a dohodne se s ním  na termínu kontroly vrhu (od 56. dne stáří štěňat), nejlépe po 8. týdnu věku štěňat. Kontrolu vrhu, (Popis vrhu) může chovatel  provést i sám. Výjimkou je  vrh „A“ a „B“  respekt. u 1. a 2. vrhu chovatele začínajícího chovat u J A P A N K L U B z.s. – zde je vždy kontrola vrhu HPCH nebo jím určeným kontrolorem vrhu. Kontrola vrhu se vykoná až po tetování nebo čipování veterinářem. Označení štěňat tetováním nebo čipováním je nutné provést u celého vrhu jednotně.
Celý vrh je nutné označit jednotně (jedno či druhé) a najednou. Při tetování se tetují jen poslední čtyři čísla!
Tetovat nebo čipovat lze od 56. dne stáří štěňat. Tetování se provádí do pravého ucha tetovací tužkou nebo tetovacími kleštěmi.
I při čipování štěňat musíte zažádat o zápisová čísla !!
Při přejímce vrhu HPCH nebo kontrolorem vrhu, chovatel zkontroluje úplnost a správnost vyplnění   PkZŠ (2x) V případě „samokontroly“ vrhu (Popis vrhu) chovatel vyplní tiskopis Popis vrhu a veterinář  potvrdí  kontrolu. Chovatel při přejímce vrhu (kontrole vrhu) HPCH nebo jím určenému kontrolorovi zaplatí stanovené cestovné za každý  km jízdy os. automobilem tj. 3,- Kč/km  z místa bydliště kontrolora do místa kontroly a zpět.
Chovatel, doporučeně, nejpozději do 70. dne stáří štěňat (nejlépe ihned po kontrole vrhu nebo po uskutečném popisu vrhu), zašle HPCH originál Přihlášky k zápisu štěňat včetně jedné kopie Popisu vrhu s potvrzením veterináře (jen na originále) o tetování / čipování,  ŽoZČ (originál!) a  Popis vrhu (originál 1x). Pokud byla štěňata čipována přiloží chovatel samolepky s kódem čipu, od každého štěněte 1ks – k  Přihlášce k zápisu štěňat na zadní straně samolepky uvede jméno štěněte. Čísla čipu v PkZŠ  je možné rovněž vypsat a samolepky přiložit k PkZŠ. Chovatel k dokumentaci přiloží doklad o úhradě poplatku za KL (pes i fena) 300,- Kč a 75,- Kč za každé zapsané štěně. Bez dokladu o úhradě výše zmíněných poplatků nebude žádost o vystavení průkazů původu zaslána na plemennou knihu ČMKU.
 HPCH potvrdí  Přihlášku vrhu, zkompletuje materiály, zkontroluje doklad o úhradě poplatků a následně zašle na PK ČMKU.
Průkazy původu (PP) štěňat chovateli zašle  PK ČMKU na dobírku. Chovatel je povinen následně,  bez velkého prodlení a zdarma PP rozeslat novým majitelům štěňat.
Při možných dalších dotazech se telefonicky či písemně obracejte na HPCH.
Zkratky: JK – Japan klub , HPCH – hlavní poradce chovu, PkZŠ – přihláška k zápisu štěňat, PP – průkaz původu, KP – krycí pes, KL – krycí list, ŽoZČ – žádanka o zápisová čísla, HV – hlášení vrhu, PK – Plemenná kniha ČMKU