Náš sponzor

eukanuba.png

Jste zde

Domů » Klub

Organizační řád výboru J A P A N K L U B

Organizační řád J A P A N K L U B z.s.
Tento řád má informativní funkci pro členy spolku. Upřesňuje rámcovou odpovědnou jednotlivých funkcionářů, vymezuje kompetence plynoucí z funkcí a ostatní zásady, nutné pro řádný chod spolku.
 
 
PŘEDSEDA

 • Je statutárním orgánem klubu
 • Řídí spolek v souladu s jeho hlavním posláním, tj. zkvalitňování a propagace čistokrevného chovu plemene japan chin při zohledňování trendů FCI a ČMKÚ.
 • Podporuje ve spolku vzájemnou soudržnost a dobré vztahy mezi členy.
 • Navrhuje koncepci spolku.
 • Zastupuje spolek navenek s právní účinností, mimo to také na Valné hromadě ČMKU či na jiných akcích ČMKU
 • Ukládá operativně úkoly členům výboru, dbá a kontroluje jejich včasné plnění.
 • Má dispoziční právo k běžnému účtu JK (bankovní operace vykonává výjimečně v případě, že je z vážných důvodů nemůže zabezpečit místopředseda spolku, přičemž musí o tom bezprostředně informovat hospodáře spolku).
 • Zodpovídá za činnost spolku dle platných právních předpisů.
 • Svolává členské schůze, schůze výboru a vyřizuje běžnou korespondenci spolku.
 • Zakládá, eviduje a archivuje zápisy a usnesení z členských schůzí.

 
MÍSTOPŘEDSEDA

 • Vede evidenci členů spolku. Je povinen dbát na dodržování zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a souvisejících předpisů.
 • Zpracovává seznamy členů pro potřeby výboru.
 • Vyhotovuje zápisy z jednání výboru, které předkládá ke schválení ostatním členům výboru a zajišťuje jejich zveřejnění na webových stránkách spolku.
 • Zakládá a eviduje zápisy z výborových schůzí.
 • Garantuje řádné vedení webových stránek. www.japanklub.cz
 • Navrhuje případné změny a úpravy WEBu.
 • Spolupracuje s jednotlivými členy spolku, členy výboru a hlavním poradcem chovu.
 • Garantuje řádné vedení databáze chovných psů na webových stránkách společně s členy výboru informuje členskou základnu o akcích konaných pod záštitou klubu

·          
 
HOSPODÁŘ

 • Provádí dispozice se svěřenými prostředky spolku dle platných právních předpisů, platných stanov či usnesení orgánů spolku.
 • Zajišťuje proplácení oprávněných a prokázaných řádnými doklady výdaje členům orgánů spolku, referentům apod., proplácení nákladů spolkových akcí, výstav apod.
 • Zpracovává vyúčtování jednotlivých akcí spolku výstavy, apod., které předkládá na nejbližší schůzi výboru členům výboru spolku.
 • Pravidelně informuje výbor spolku o příjmech a výdajích, o stavu finančních prostředků.
 • Provádí vyúčtování spolkových akcí.
 • Hospodář spolku zajišťuje zpracování veškerých účetních podkladů má pravomoc podle potřeby pověřit svým zastupováním jiného člena výboru, musí však o této skutečnosti obratem informovat výbor.

 
POKLADNÍK

 • Zajišťuje se souhlasem statutárního zástupce spolku proplácení oprávněných a prokázaných řádnými doklady výdaje členům orgánů spolku, referentům apod., proplácení nákladů akcí, výstav apod.
 • Pravidelně informuje výbor spolku o hotovostním stavu finančních prostředků spolku.
 • Přijímá hotovostní platby od členů spolku (členský poplatek, výstavní poplatek a jiné).
 • K dalšímu zpracování předává veškeré prvotní doklady hotovostních příjmů a výdajů hospodáři spolku. Vede pokladní knihu. 

 
VÝSTAVNÍ REFERENT

 • Je garantem za klubové a speciální výstavy pořádané spolkem.
 • Jedná se sponzory, zajišťuje věcné ceny a dary pro výstavy
 • Předkládá návrhy na ČMKU na rozhodčí na mezinárodní a národní výstavy pořádané ČMKU, předkládá návrhy rozhodčí na klubové výstavy.
 • Informuje výbor o své činnosti, členské schůzi předkládá zprávu o výstavách.
 • Vede evidenci klubových šampionů a zajišťuje vydávání diplomů klubových šampionů včetně věcných cen.

 
PORADCE CHOVU

 • Svou činností napomáhá dodržování hlavního poslání spolku, tj. chovu čistokrevných JCH. navrhuje koncepci a hlavní zásady chovu a jeho řízení.
 • Vede evidenci chovných psů a fen JK za spolek poskytuje chovatelský servis členům i nečlenům spolku.
 • Zakládá dokumenty týkajícího se chovu JCH pod záštitou spolku
 • Podle potřeby navrhuje a vydává chovatelské formuláře, navrhuje a provádí úpravy v chovatelském a zápisním řádu spolku.
 • Podílí se na organizaci chovatelských akcí, zejména bonitací spolku.
 • Garantuje řádné vedení databáze chovných psů na webových stránkách spolku.

 
Sleduje zápisy vrhů štěňat do Plemenné knihy ČMKU, využití chovných psů, zdravotního stavu atd. O výsledcích pak informuje výbor a členskou základnu na členských schůzích spolku.