Náš sponzor

eukanuba.png

Jste zde

Domů » Klub

Organizační řád výboru J A P A N K L U B

Tento řád je určen pro interní potřeby výboru klubu, upřesňuje rámcovou odpovědnou jednotlivých funkcionářů, vymezuje kompetence plynoucí z funkcí a ostatní zásady, nutné pro řádný chod klubu.
 
PŘEDSEDA

 • Je statutárním orgánem klubu
 • Řídí spolek v souladu s jeho hlavním posláním, tj. zkvalitňování a propagace čistokrevného chovu plemene japan chin při zohledňování trendů FCI a ČMKÚ.
 • Podporuje ve spolku vzájemnou soudržnost a dobré vztahy mezi členy.
 • Navrhuje koncepci spolku.
 • Zastupuje spolek navenek s právní účinností, mimo to také na Valné hromadě ČMKU či na jiných akcích ČMKU
 • Ukládá operativně úkoly členům výboru, dbá a kontroluje jejich včasné plnění.
 • Má dispoziční právo k běžnému účtu JK (bankovní operace vykonává výjimečně v případě, že je z vážných důvodů nemůže zabezpečit ekonom spolku, přičemž musí o tom bezprostředně informovat ekonoma spolku).
 • Zodpovídá za činnost spolku dle platných právních předpisů.
 • Svolává schůze výboru, vyřizuje běžnou korespondenci spolku
 • Vyhotovuje zápisy z jednání výboru, které předkládá ke schválení ostatním členům výboru  a zajišťuje jejich zveřejnění na webových stránkách klubu zakládá a eviduje zápisy a usnesení z jednání výboru i členských schůzí

 
MÍSTOPŘEDSEDA

 • Vede seznam členů spolku, je povinen dbát na dodržování zákona č. 101/2000 Sb.      ochraně osobních údajů a souvisejících předpisů
 • Zpracovává seznamy členů pro potřeby výboru.

 
HOSPODÁŘ

 • Provádí dispozice se svěřenými prostředky spolku dle platných právních předpisů, platných stanov či usnesení orgánů spolku.
 • Zajišťuje proplácení oprávněných a prokázaných řádnými doklady výdaje členům orgánů spolku, referentům apod., proplácení nákladů  akcí, výstav apod.
 • Zpracovává vyúčtování jednotlivých akcí spolku výstavy, akce, apod., které předkládá na nejbližší schůzi výboru členům výboru
 • Pravidelně informuje výbor klubu o příjmech a výdajích, o stavu finančních prostředků.
 • Vyúčtování akcí, proplácení nákladů provádí hotovostně.
 • Hospodář spolku zajišťuje zpracování veškerých účetních podkladů má pravomoc podle potřeby pověřit svým zastupováním jiného člena výboru, musí však o této skutečnosti obratem informovat výbor.

 
PORADCE CHOVU

 • Svou činností napomáhá dodržování hlavního poslání spolku, tj. chovu čistokrevných JCH. navrhuje koncepci a hlavní zásady chovu a jeho řízení.
 • Vede evidenci chovných psů a fen JK za spolek poskytuje chovatelský servis členům i nečlenům spolku.
 • Zakládá dokumenty týkajícího se chovu JCH po záštitou JK
 • Podle potřeby navrhuje a vydává chovatelské formuláře, navrhuje a provádí úpravy v chovatelském a zápisním řádu klubu.
 • Podílí se na organizaci chovatelských akcí, zejména bonitací.
 • Sleduje zápisy vrhů štěňat do Plemenné knihy ČMKU, využití chovných psů, zdravotního stavu atd., o výsledcích pak informuje výbor a prostřednictvím webových stránek i členskou základnu

 
VÝSTAVNÍ REFERENT

 • Je garantem za klubové a speciální výstavy pořádané spolkem
 • Jedná se sponzory, zajišťuje věcné ceny a dary pro výstavy
 • Předkládá návrhy na ČMKU na rozhodčí na mezinárodní a národní výstavy pořádané  ČMKU, předkládá návrhy rozhodčí na klubové výstavy
 • Informuje výbor o své činnosti, členské schůzi předkládá zprávu o výstavách
 • Vede evidenci klubových šampionů a zajišťuje vydávání diplomů klubových šampionů včetně věcných cen

 
REFERENT PRO INTERNETOVÉ STRÁNKY klubu a tiskové zprávy

 • Garantuje řádné vedení internetových stránek www.japanklubcz
 • Navrhuje případné změny WEBu www.japanklub.cz
 • Spolupracuje s jednotlivými členy klubu, výboru a poradcem chovu
 • Garantuje řádné vedení databáze chovných psů na internetových stránkách společně s členy výboru informuje členskou základnu o akcích konaných pod záštitou klubu
 • Zveřejňuje informace o počtech nových členů, životních jubileích apod.

Garantuje přípravu a vydávání klubové Ročenky